loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Неврология

Тиббиёт хар бир даврда энг мухим  ва  зарур сохалардан  бири  булиб  келган, айникса малакали шифокорлар хизмати юксак кадрланган. Беморларга биринчи тез тиббий ёрдам курсатиб, керакли тавсиялар бериш хар бир тиббиёт ходимнинг маъсулиятили ва шарафли бурчидир. Вилоят куп тармокли тиббиёт марказининг асаб касалликлари булими ходимлари хам, бир неча йиллардан бери беморларга холис хизмат курсатиб келмокда.

Неврология булими беморлари  учун 1962 йилда терапия булимида 7-та урин ажратилган эди. Бир неча ойдан сунг 20-та уринга мустакил фаолият курсатиш максадида алохида неврология булими ташкил этилганди. Уша вактда булим мудири лавозимида малакали врач невролог Шамгунова Сада Бургановна фаолият курсатган. У билан биргаликда катта обруй эътиборга эга  булган врачлардан Пилосова Берта Михайловна, Осовская Мая Абрамовна, Еникеева Холида Закировна, Пчелина Софья Евгеньевна, Дундукова Тамаралар каби ходимлар ишлаб келганлар. Булимда ва поликлиникада  кул-оёги чакон,  кули эм,  сузлари малхам хамширалар Нина Афанасиевна-катта хамшира, Вохидова Люба, Ханукаева Неля, Саттарова Мая, Коваленко Альбина, Ишина Валентина Анисимовна, Ася Исхакова, Фая Маметова, Лиза Абрамчаева, Вера Саиджева, Диля Гугу ишлаб келганлар. Кичик тиббий ходимларидан-Анна Павлова, Зоя Михайловна Бомбина фаолият курсатганлар. Зоя Михайловна 1972 йилга кадар булим бекаси булиб ишлаб, кейин Улуг Ватан Уруш катнашчиси Захарова Ольга Фёдоровнага ишни топширган. 1972 йилга келиб асаб касалликлар булимии хозирги жаррох булимининг 3-каватига кучирилган. Шу вактларда булим 40-та уринга купайтирилган. Орадан 2 йил утгач, булим фаолияти яна 5 уринга купайтирилди. 1980 йилларда булимда 60 урин ташкил этилди. 1975 йил врачлар сафига Мухамадкулов Даврон Умарович ва хамшира Татьян Людмила Шагеновналар келиб кушилдилар. 1990 йил булим яна 40-та уринга кискартирилди. 1992-94  йилларда Мунира Рашидовна, Саматова Раиса Шарофовна, Мавлюда  Восеевна каби врачлар иш фаолиятини бошладилар.

Асаб касалликлари булимии хозирга вактда  30та уринга мулжалланган. Булим мудираси Мухамедова Насиба Аладиновна билан биргаликда малакали шифокорлар ишлаб келмокда: Гаппарова Нилуфар Шарифовна, Ниязов Мансур Шукурович, Иргашев Эрали Садинович, Карабоев Санат Шавкатович  вактда устозларнинг тажрибаларига амал килган холда фаолият юритишмокда. Уз касбининг устаси Мухамедова Н.А. маъсулиятли вазифани сидкидилдан адо этиш билан бирга ходимлари учун керакли тавсияларни ургатиб келмокда. Асаб касалликлари даво усулларининг янги методлари мукаммал урганилиб амалиётга татбик этилмокда.   

Булимнинг катта хамшираси-олий тоифали етакчи хамшира Изатуллаева Мавлюда Неъматовна, булим бекаси Очилова Хафиза ишлаяптилар. Булим хамширалари олий тоифали-Мансурова Шахзода, 1-тоифали-Бейтуллаева Эльзара, хамширалар Эгамбердиева Камола, Алиева Диляра, Юсупова Феруза, Косимова Мохигул ишлаб келмокдалар. Кичик тиббий ходимлардан анча йилдан ишлаб келувчи Хасанова Пулат, Шукурова Хирмон, Ботирова Манзура, Нуриева Наргиза, Изатуллаева Мунира, Абдумажидова Сабриналар булим тозалигини саклаб келмокдалар.

Булимда кушимча шароитлар билан жихозланган 3та алохида хоналар мавжуд, бу хоналарда телевизор, музлатгич, ювиниш хоналари иссик сув билан таминланган.  Шулардан ташкари беморлар учун 7-та хона бор. Врачлар хонаси, булим мудираси хонаси ажратилган.

Булим бекаси  ва катта хамшира, хамширалар жараёнини  юритиш  учун хоналари хам ажратилган. «Хамширалар жараёни» буйича етакчи хамширалар томонидан укитилиб, булимдаги барча хамширалар сертификатларга эга булишди. Хамширалар № 0304 санпин ва № 80  буйрукларга асосланиб иш олиб бораяптилар ва катта хамшира Изатуллаева Мавлюда томонидан хафтасига машгулотлар утказилиб келинаяпти.

Булим тозалигининг сакланиши фаррошлар томонидан бажарилаяпти, хафтанинг хар чоршанба кунлари мукаммал тозалаш №0304-чи буйрукга асосланиб утказилаяпти. 2009 йил август ойида, катта хамшира хонасининг дераза ва эшигига 48-сон карорининг низоми буйича психотроп дори-дармонларни саклаш учун темир панжара  урнатилди ва алохида деворга бириктирилган темир сейф ташкил этилди.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 19 сентябрдаги ПФ- 3923-сон Фармонининг 48-сон карорига  кура куйидагилар бажарилиб келинаяпти:

1. Беморларга Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги томонидан тасдикланган  клиник стандартларга мувофик стационар ва амбулатор ёрдами курсатилаяпти.    

2. Туманларга режали равишда хакимлар томонидан чикилганда, у ерда туман тиббиёт бирлашмалари мутахасисларига консультатив ва ташкилий-методик ёрдам курсатиб келинмокда.

3. Марказимиз  укув базаси хисобланиб, шунда туманлардан врач ва  хамширалар булимимизга келиб хужжатларни юритиш буйича урганиб кетадилар.        

Булимга келиб даволанаетган ФЕА хисоботи олиб борилиб, генитал ва  эксрагенитал касалликларга эьтибор берилмокда ва хисоботи олиб  борилмокда. Булимда Узбекистон Президентнинг 1096-карори буйича иш олиб борилаяпти. Шу билан бир каторда ФЁАга  76сида генитал касалликлар ва 166сида экстрагенитал касалликлар аникланди, шулардан 32сбулимда доимий холда «Соглом-турмуш тарзини шакллантириш, соглом авлодни етиштириш»-хакида хамширалар ва хар орасида орасида дарслар утиб борилаяптикуни килинаётган ишлариххххакимлар томонидан беморларимиз  учун хар хил касалликлар мавзусида сухбатлар укиб келинаяпти.

Йил давомида  ОИТС буйича беморлар орасида тушунтириш ишлари ва булим ходимлари орасида 80-чи буйрукга асосланиб дарслар утиб борилаяпти.  Хар ой булим врачлари орасида конференция хар хил мавзуда утказилаяпти.

Булимда даволанган беморларга турли хил  лаборатор ва инструментал текширувлар олиб борилаяпти: гемостаз, В-липопротеидлар, холестерин ва бошка  биохимик тахлиллар, ЭМГ, ЭЭГ, М-ЭХО, рентген, Доплер, КТ, МРТ ва стандартлар буйича  текширилиб даволанаяпти.

Булимниг 2 каватида физиотерапия булимии фаол иш курсатапти, бу беморлар  учун кулай шароит тугдираяпти. Физиотерапевтик муолажалардан «Цзинда» аппарати, сандал, парафин, электровибромассаж, эктростимуляция, умуртка  чузиш, рефлексотерапия, даволаш-жисмоний тарбия каби усулларидан кенг фойдаланаяпмиз. Липозим, карипазим, алфлутоп  ва ксефокам каби  воситаларни тугридан-тугри  махаллий юборишни йулга куйдик.

Рефлексотерапия олиш учун,  беморларимизга  №0304чи буйрукга кура маъмурият томонидан ташкил этилган шахсий игналар кулланилмокда. 

 

 

Булим шифокорлари

Булим расмлари