loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Максад ва вазифалари

Марказнинг максад ва вазифалари куйидагилардан иборат:

 

-вилоят ахолисига амбулатория ва стационар шароитида юкори малакали -ихтисослашган консультатив-диагностик ва даволаш ёрдамини курсатиш;

-вилоятдаги даволаш профилактика муассасалари мутахассисларига консультатив ва ташкилий-услубий ёрдам курсатиш;

-вилоятдаги тиббий муассасаларда олиб борилаётган диагностика ва даволаш ишларини экспертиза килиш;

-амалиётга замонавий диагностика усулларини тадбик килиш ва беморларга юкори малакали ихтисослашган тиббий ёрдам курсатиш;

-марказни замонавий тиббий асбоб-ускуналар билан жихозлаш;

-марказ тиббиёт ходимларининг замонавий диагностика ва даволаш усулларини эгаллаш буйича касбий махоратини доимий равишда ошириб бориш ва такомиллаштириш;

-вилоятдаги даволаш профилактика муассасаларига керакли статистик маълумотларни туплаб, уларнинг вазифасини белгилаш, бу жараённи ташкил килиш ва унга рахбарлик килиш, олинган статистик маълумотларни бевосита тахлил килиш ва унга асосланган холда ахолининг соглигини яхшилаш учун тадбирлар белгилаш;

-ахолининг касалланиши туфайли уларнинг вактинча ва доимий иш кобилиятини йукотиш сабабларини урганиш, ахоли орасида касалликларнинг олдини олиш, касалланишни, шикастланишни, ногиронликни, улимни камайтириш буйича тадбирлар утказиш;

ахолига курсатилаётган тиббий хизматларнинг сифатини ва самарадорлигини ошириш учун тиббий хизматларнинг ташкилий шакл ва усулларини ривожлантириш ва такомиллаштириш;

 

Узбекистон Республкиаси конунчилигига биноан марказ максадлари ва вазифаларига мое келадиган таъкикланмаган бошка фаолиятлар билан шугулланиш.