loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Хукук ва мажбуриятлари

Муассис конун хужжатларида белгиланган тартибда куйидаги хукукларга эга:

 

Марказ фаолиятининг максади, предмета, турларини белгилаш;

Марказ уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш;

Марказ директори билан тузилган мехнат шартномасини мехнат тугрисидаги конун хужжатларида белгиланган тартибда муддатидан олдин тухтатиш;

Марказни кайта ташкил этиш ёки тугатиш тугрисида карор кабул килиш, тугатиш комиссиясини тайинлаш ва тугатиш балансларини тасдиклаш;

Марказ мулкига оид битишувларни хакикий эмас деб эътироф этиш тугрисидаги даъво билан судга мурожаат килиш;

Марказнинг ортикча, фойдаланилмаётган ёхуд белгиланган максадда фойдаланилмаётган мулкини олиб куйиш ва уларни тасарруф этиш;

Зарурат булганда Вазирлар Махкамасига давлат корхонасини хусусийлаштириш ёки давлат тасарруфидан чикариш буйича таклифлар киритиш;

Марказга етказилган зарарларни ундириш тугрисида Марказ директорига нисбатан даъво такдим этиш;

Марказ уставига мувофик Марказ узи берган мулкдан фойдаланишдан тушган соф фойданинг бир кисмини ёки хаммасини олиш.

 

Муассис куйидагиларга мажбур:

-Марказ директорини тайинлаш, мехнат тугрисидаги конун хужжатларга мувофик у билан мехнат шартномаси тузиш;

-Марказ давлат руйхатидан утказилган вактдан бошлаб уч ой мобайнида унинг устав фондини унга давлат мулкини тезкорлик билан бошкариш учун бериш йули билан шакллантириш;

-хар йили Марказнинг бизнес-режасини тасдиклаш, хар чоракда ижро этувчи органнинг унинг бажарилиши хакидаги хисоботини эшитиш;

-Марказнинг ижро этувчи органига ушбу Уставнинг 10.6-бандига мувофик мулкни тасарруф этиш учун рухсатномалар бериш тугрисидаги карорни тегишли равишда Давлат мулки кумитаси ёки унинг худудий бошкармаси билан келишиш;

 

Марказга берилган давлат мулкидан максадли фойдаланишни ва унинг сакланишини, шунингдек унинг бегоналаштирилишини назорат килиш.

 

 


Охирги янгиликлар

*

*

06.07.2020

Германиялик врач ангиохирург Арслан Асадий , Вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази ангиохирургия бўлимида махорат дарсларини ўтказди.

Германиялик врач ангиохирург Арслан Асадий , Вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази ангиохирургия бўлимида махорат дарсларини ўтказди.

06.12.2019

Тиббиёт ходимлари куни муносабати билан Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида тадбир бўлиб ўтди.

Тиббиёт ходимлари куни муносабати билан Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида тадбир бўлиб ўтди.

08.11.2019

Хужжатлар

Статистика

Маслахат - ташхислаш марказига 2018 йилда қатновлар сони (Кишлок ахолиси)

01.01.2019 75661

Лаборатория булими иш фаолияти: Тахлиллар сони

01.01.2019 2726126

Маслахат-ташхислаш марказида текширишлардан утган жами беморлар

01.01.2019 87956

Интерактив хизматлар

Булимлар