loading image
  • Иш кунлари: Душанба-Шанба
  • +998(66) 210-13-34

Хукук ва мажбуриятлари

Муассис конун хужжатларида белгиланган тартибда куйидаги хукукларга эга:

 

Марказ фаолиятининг максади, предмета, турларини белгилаш;

Марказ уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш;

Марказ директори билан тузилган мехнат шартномасини мехнат тугрисидаги конун хужжатларида белгиланган тартибда муддатидан олдин тухтатиш;

Марказни кайта ташкил этиш ёки тугатиш тугрисида карор кабул килиш, тугатиш комиссиясини тайинлаш ва тугатиш балансларини тасдиклаш;

Марказ мулкига оид битишувларни хакикий эмас деб эътироф этиш тугрисидаги даъво билан судга мурожаат килиш;

Марказнинг ортикча, фойдаланилмаётган ёхуд белгиланган максадда фойдаланилмаётган мулкини олиб куйиш ва уларни тасарруф этиш;

Зарурат булганда Вазирлар Махкамасига давлат корхонасини хусусийлаштириш ёки давлат тасарруфидан чикариш буйича таклифлар киритиш;

Марказга етказилган зарарларни ундириш тугрисида Марказ директорига нисбатан даъво такдим этиш;

Марказ уставига мувофик Марказ узи берган мулкдан фойдаланишдан тушган соф фойданинг бир кисмини ёки хаммасини олиш.

 

Муассис куйидагиларга мажбур:

-Марказ директорини тайинлаш, мехнат тугрисидаги конун хужжатларга мувофик у билан мехнат шартномаси тузиш;

-Марказ давлат руйхатидан утказилган вактдан бошлаб уч ой мобайнида унинг устав фондини унга давлат мулкини тезкорлик билан бошкариш учун бериш йули билан шакллантириш;

-хар йили Марказнинг бизнес-режасини тасдиклаш, хар чоракда ижро этувчи органнинг унинг бажарилиши хакидаги хисоботини эшитиш;

-Марказнинг ижро этувчи органига ушбу Уставнинг 10.6-бандига мувофик мулкни тасарруф этиш учун рухсатномалар бериш тугрисидаги карорни тегишли равишда Давлат мулки кумитаси ёки унинг худудий бошкармаси билан келишиш;

 

Марказга берилган давлат мулкидан максадли фойдаланишни ва унинг сакланишини, шунингдек унинг бегоналаштирилишини назорат килиш.

 

 


Охирги янгиликлар

"Ассалом Наврўз"

18.03.2019

Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида аллергология хизмати бўйича амалий ёрдам кўрсатилди.

Самарқанд кўп тармоқли тиббиёт марказида аллергология хизмати бўйича амалий ёрдам кўрсатилди.

14.03.2019

Беморлар билан суҳбат

Беморлар билан суҳбат

13.03.2019

Хужжатлар

Статистика

Лаборатория булими иш фаолияти: Тахлиллар сони

01.01.2017 2686053

Жаррохлик йуналишдаги булимларнинг фаолияти йиллик солиштирма курсаткичи

31.12.2016 5489

Кабул бўлими 1) мурожаат килган беморлар 2) стационарга еткизилган беморлар

01.01.2017 1) 12726 2) 10133

Интерактив хизматлар

Булимлар